contrast
 
 
Zoek
 
Downloadbare documenten
Voor deze pagina zijn één of meerdere downloadbare documenten beschikbaar:
privacy_webvitaal_2015.pdf privacy_webvitaal_2015.pdf
Privacyreglement

Inleiding

In dit privacyreglement informeren wij u over de wijze waarop Webvitaal.nl BV, als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens met uw persoonlijke gegevens omgaat. Webvitaal BV hecht er veel waarde aan dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Toepasselijkheid

Dit privacyreglement is van toepassing op alle activiteiten en overeenkomsten die plaatsvinden respectievelijk gesloten worden via de daartoe door Webvitaal.nl BV gebruikte communicatiekanalen. Dit privacyreglement is niet van toepassing op activiteiten die niet onder de verantwoordelijkheid van Webvitaal.nl BV vallen. De website van Webvitaal.nl BV kan links bevatten naar andere internetsites. Dit privacyreglement is niet van toepassing op deze 'gelinkte sites' en Webvitaal.nl BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud, handelwijze of privacypraktijk daarvan, noch voor het gebruik van cookies op deze websites van derden.

Uw privacy is gewaarborgd

Webvitaal.nl BV respecteert uw privacy. Uw gegevens staan alleen ter beschikking van u zelf en van personen werkzaam bij of ten behoeve van Webvitaal.nl BV.

Doeleinden

Wij kunnen uw gegevens o.a. voor de volgende doeleinden gebruiken:
• Aanbieden en afleveren van onze producten
• Afhandeling van aangevraagde of verkregen informatie
• Promotionele doeleinden, waaronder begrepen informatievoorziening over activiteiten en actuele ontwikkelingen, alsmede relatiemarketing;
• Beveiliging en verbetering van onze website(s)
• Registreren van online bezoekersgegevens
• Samenstellen van gebruikersstatistieken
• Back-up doeleinden
• Onderhouden van contacten met u


Aanbieden en afleveren van onze producten

Om onze producten aan u te kunnen aanbieden, heeft Webvitaal.nl BV (bijvoorbeeld) uw naam, adres, (mobiel) telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, bank- of girorekeningnummer en/of de gegevens van uw creditcard, gegevens over de door u bestelde producten en/of diensten en lotnummer(s) nodig en uw e-mailadres. Webvitaal.nl BV gebruikt deze gegevens ook voor het kunnen afleveren van (door u) bestelde producten alsmede voor de afhandeling van de door u aangevraagde of van u verkregen informatie. Daarnaast worden uw persoonsgegevens gebruikt om eventueel door u verschuldigde bedragen te incasseren. Ook verwerken wij gegevens over uw betaalgedrag en de betalingshistorie. Voor administratieve doeleinden krijgt elke deelnemer in ons systeem een eigen klantnummer  toegekend.
 

Testen en verbeteren van onze producten en diensten

Uw persoonsgegevens kunnen tevens worden gebruikt om inzicht te krijgen in uw eisen en wensen en om uw eventuele klachten af te kunnen handelen. Met uw gegevens kunnen wij onze producten testen en verbeteringen daarin aanbrengen. Zo is het mogelijk dat Webvitaal.nl BV uw persoonsgegevens gebruikt voor het verrichten van enquêtes en opinieonderzoeken. In dat geval kan Webvitaal.nl BV u rechtstreeks (bijvoorbeeld via post of e-mail) benaderen voor een onderzoek of enquête.

Wat doen wij met cookies?

We gebruiken cookies onder andere om gegevens te verzamelen over het gebruik van de website. Bijvoorbeeld over het aantal bezoekers op onze website. Dankzij cookies kunnen we ook zien welke informatie belangrijk is voor onze bezoekers en welke niet. Zo houden wij de website interessant voor u. Hiervoor gebruiken wij de cookies van Google Analytics.

Hoe lang is een cookie geldig?

Veel cookies zijn tijdelijke cookies die automatisch worden verwijderd als u uw browser afsluit. De tijd dat andere cookies op uw computer blijven staan, verschilt per cookie. Cookies gezet door Webvitaal.nl BVzijn 90 dagen geldig.

Cookies van derden

Wij gebruiken de advertentietechnologie van externe leveranciers om inzicht te krijgen in de effectiviteit van internetadvertenties die wij plaatsen op onze eigen website en op websites van anderen. Een voorbeeld van deze leveranciers is Google. De cookies van deze leveranciers worden ook wel ‘third party cookies’ genoemd. Ook voor deze cookies vragen we uw toestemming. Met behulp van deze cookies kunnen we zien via welke website u op onze website bent gekomen.

Hiermee kunnen we bepalen hoe effectief onze advertenties op andere websites zijn. Verder gebruiken wij deze cookies om bij te houden welke pagina’s u op onze website bezoekt en welke zoektermen u invoert. Met deze advertentietechnologie worden gegevens over uw gebruik van onze websites opgeslagen bij de externe leveranciers van wie wij deze advertentietechnologie diensten afnemen. De externe leveranciers kunnen niet direct zien welke persoon bij deze informatie hoort.

Beveilinging van uw persoonsgegevens

Webvitaal.nl BV streeft ernaar zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en tegen misbruik door derden past Webvitaal.nl BV technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe.
Een van de maatregelen ter beveiliging van de toegang tot onze website(s) is dat een unieke loginnaam, wachtwoord en/of gebruikersnaam aan u kan worden toegewezen respectievelijk door u kan worden gekozen. Met behulp van deze gegevens is Webvitaal.nl BV in staat om u te herkennen en kan zij u toegang verlenen tot uitsluitend voor u bestemde informatie, zoals uw order- en factuurarchief en uw personalia. Ter verbetering van haar website(s) kan Webvitaal.nl BV ook de online bezoekersgegevens, zoals IP adressen en browserinformatie, in een bestand opslaan voor doeleinden van systeembeheer en om technische problemen te identificeren. Aan de hand van deze zogenaamde verkeersgegevens kan Webvitaal.nl BV het gebruik van haar website(s) evalueren om de indeling, de herkenbaarheid en het gebruiksgemak te verbeteren. Ook kan Webvitaal.nl BV gebruikersstatistieken samenstellen en gegevens voor back-up doeleinden bewaren. Via haar website(s) kan Webvitaal.nl BV tevens gebruik maken van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website(s) geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website(s).
 

Bewaren van uw persoonsgegevens

In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zullen wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In sommige gevallen zal Webvitaal BV uw (persoons)gegevens dienen te bewaren ter voldoening aan de op haar rustende wettelijke bewaarplichten.
 

Inzage en wijziging van uw persoonsgegevens

U heeft de mogelijkheid om zich tot Webvitaal.nl BV te wenden met het verzoek u mee te delen of door Webvitaal BV u betreffende gegevens worden verwerkt, en zo ja, voor welke doeleinden. Binnen vier (4) weken na ontvangst van uw verzoek zal Webvitaal.nl BV u berichten. Hier kunnen kosten voor u aan verbonden zijn. Indien mocht blijken dat uw gegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, kunt u Webvitaal.nl BV desgewenst verzoeken om uw gegevens te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Webvitaal.nl BV zal u binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek berichten in hoeverre zij daaraan voldoet, en bij akkoordbevinding ervoor zorgen dat de wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zo spoedig mogelijk worden doorgevoerd. Het verwijderen van bepaalde persoonsgegevens, zoals betalingshistorie, is niet mogelijk in verband met de op ons rustende wettelijke bewaarplichten.
 

Recht van verzet

Voor zover vereist, zal Webvitaal.nl BV uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming voor promotionele doeleinden verwerken. U kunt ook altijd (nadien) aan Webvitaal.nl BV kenbaar maken dat u niet wenst dat uw persoonsgegevens gebruikt worden voor promotionele doeleinden. In dat geval zal Webvitaal.nl BV terstond de verwerking van de betreffende persoonsgegevens beëindigen.
 

Contact

Als u vragen hebt over dit privacyreglement of als u uw gegevens wilt inzien, laten corrigeren of blokkeren, dan kunt u contact opnemen Webvitaal.nl BV per e-mail: info@webvitaal.nl
 

Wijzigingen

Webvitaal.nl BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacyreglement. Wij adviseren u daarom dit privacyreglement regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.
Dit privacyreglement is in werking getreden op 13 juni 2014 en vervangt alle voorgaande versies van dit privacyreglement.